St Thomas The Apostle Churchyard

St Thomas The Apostle Churchyard
54 Cowick Street, St Thomas, Exeter, EX4 1AP
Photo of St Thomas The Apostle Churchyard