North Creake Village Hall

North Creake Village Hall
Church Street, Fakenham, Norfolk, NR21 9AD
Photo of North Creake Village Hall