Kelvinbridge Parish Church

Kelvinbridge Parish Church
62 Belmont Street, Maryhill, Glasgow, G12 6JR
Photo of Kelvinbridge Parish Church