City Tavern

City Tavern
38 Bishopsgate Street, Birmingham, B15 1EJ
  • Telephone 0121 633 0838
Photo of City Tavern