G&V Royal Mile Hotel

G&V Royal Mile Hotel
1 George IV Bridge, Edinburgh, EH1 1AD
Photo of G&V Royal Mile Hotel