Sheddocksley Baptist Church

Sheddocksley Baptist Church
Eday Walk, Sheddocksley, Aberdeen, AB15 6LN
Photo of Sheddocksley Baptist Church