Cheddleton Community Centre

Cheddleton Community Centre
Hollow Ln, Cheddleton, Leek, ST13 7LF
Photo of Cheddleton Community Centre