Bedford Place Carpark

Bedford Place Carpark
Bedford Place, Southampton, SO15 2QW
Photo of Bedford Place Carpark