Gatsby's Drugstore

Gatsby's Drugstore
84 Long Lane, London, SE1 4AU
Photo of Gatsby's Drugstore